Nopeasti muuttuvassa, epävarmassa ja yhä monitulkinnaisemmassa ajassa strategian merkitys yhteisen suunnan ja päämäärän selkeyttäjänä vain korostuu. Samalla korostuu strategiaviestinnän kyky kuvata tavoiteltu tulevaisuus ja viitoittaa tietä. 

Jotta ihmiset pystyvät toimimaan strategian mukaisesti, heidän on pystyttävä hahmottamaan, mistä strategiassa on arjen tasolla kyse, miksi ja miten kyseisiin suuntaviivoihin on päädytty, mitä niillä tavoitellaan ja miten niitä voi edistää. 

Tässä strategian ytimen selkeyttämisessä arjen tasolle strategian konkretisoiva strategiatarina ja sen pitkäjänteinen kertominen osana arkiviestintää on osoittautunut erittäin tehokkaaksi työkaluksi. Tarina muotoilee asiat muotoon, joka ihmisen on helppo ymmärtää, ottaa vastaan, jäsennellä ja muistaa. 

Olennaisinta on kuitenkin tehdä strategiaviestinnän pohjan rakentava tarina yhdessä henkilöstön kanssa. 

Strategiatarina merkityksellistää muutoksen 

Moni hyväkin strategia on kariutunut sitoutumisen puutteeseen ja siihen, ettei onnistumisen edellyttämiä muutoksia toteuteta. Tapana on syyttää muutosvastarintaa, mutta uusimpien johtamistutkimusten mukaan nihkeyden taustalta paljastuu useimmiten huomioimatta jääneitä muutokseen luonnollisesti liittyviä epävarmuuden tunteita. 

Strategiatarinan voima on sen mahdollisuudessa rakentaa tarinankerronnan keinoin turvallista siltaa tästä hetkestä uuteen tavoiteltuun tulevaisuuteen. Tarina huomioi henkilöstön kokemukset ja auttaa näkemään sekä muutoksen merkityksen että jokaisen oman roolin muuttuneessa arjessa. 

Hyvä strategiatarina motivoi toimimaan vastaamalla jarrua pohjassa pitäviin epäilyihin kuten: 

  • Miksi meidän kannattaisi tavoitella juuri tätä, miksi tarpeen muuttaa mitään? 
  • Miten strategia vastaa muutoksen tarpeeseen ja auttaa meitä? 
  • Mitä muutos tarkoittaa minulle, mitä saan siitä ja mitä voin tehdä? 

Osallistuminen tekee tarinasta oman 

Strategian ja tarinan työstäminen yhdessä on jo itsessään juurruttanut visiota. Olemmekin alkaneet elää visiota todeksi jo nyt!” Olen saanut kuulla useita vastaavia innostuneita huomioita johtoryhmiltä, joiden kanssa strategiaa on lähetty viestimään osallistaen henkilöstö mukaan käsikirjoittamaan jo ensimmäistä tarinankerronnan pohjan rakentavaa mastertarinaa. 

Osallistamisen ydin on ihmisen syvissä inhimillisissä tarpeissa voida vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja kokea olevansa tärkeä osa yhteisöään. Kun henkilöstö saa olla luomassa tulevaisuuden suunnitelmia sekä saa näkökulmansa esiin ja itsensä mukaan, tavoitteen edellyttämät muutokset alkavat tuntua tarpeellisilta ja jopa inspiroivilta. 

Parhaimmillaan yhdessä tehtävä strategiatarina maalaa visiosta etäisen korulauseen sijaan innostavalta ja merkitykselliseltä tuntuvan yhteisen mahdollisuuksien maailman. Osallisuuden kokemuksen myötä ihminen ei koe enää olevansa vain pelinappula kannattavan kasvun pelissä, vaan tärkeä osa jotain suurempaa, myös itselleen arvokasta.